Wealth Protection

Svěřenecký fond

Svěřenský fond je soubor majetku. Nenechme se zmást pojmem „fond“, nejde totiž o právnickou osobu. Je to „pouze“ majetek, který jeho vlastník vyčlení a předá do správy svěřenskému správci.

Svojí podstatou se svěřenský fond blíží nadaci, ale hlavní rozdíl je v tom, že nadace je právnickou osobou. Liší se též tím, že existence svěřenského fondu je omezena v čase, není svázán tolika omezeními a zásadní je též absence veřejnoprávního dohledu (neexistuje žádný veřejný rejstřík svěřenských fondů, nikam se nezapisují).

Svěřenský fond se spravuje statutem, který vydává zakladatel. Statut musí mít formu notářského zápisu. Je to základní dokument, který řeší ty nejdůležitější otázky – jaké je označení fondu, jaký majetek má při svém vzniku, jaký je účel fondu, nebo komu má být z fondu plněno – kdo bude beneficientem.

K čemu slouží?

Určitě každého napadne, k čemu takový svěřenský fond může sloužit? Je věcí zakladatele, k jakému účelu jej vytvoří. Může jít o účel veřejně prospěšný – na podporu univerzity, divadla, dětského domova, výzkumného centra, zvířecího útulku, veřejné knihovny, …účel však může být i ryze soukromý – třeba k podpoře studia potomků na vysoké škole nebo jako nástroj k zajištění řízeného nástupnictví zakladatele firmy.

Svěřenské fondy lze využít též jako nástroj k ochraně a dlouhodobé správě rodinného či firemního majetku, k zachování důvěrnosti informací o majetku či bezpečnému a stabilnímu strukturování budoucího předávání majetku v rodině a zabránění rozmělnění rodinného jmění.